Μέλη

Τα μέλη της ΕΣΥΟΜ διακρίνονται σε τακτικά, έκτακτα και επίτιμα.

Α) Τακτικά μέλη
Είναι τα ιδρυτικά μέλη και κάθε πρόσωπο που διαθέτει πανεπιστημιακό τίτλο από οποιοδήποτε Ελληνικό ή ισότιμο ξένο Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. στις ανθρωπιστικές επιστήμες και έχει αποδεδειγμένα αξιόλογη επιστημονική, επαγγελματική και ερευνητική δραστηριότητα στο χώρο της συμβουλευτικής ψυχολογίας και της συμβουλευτικής, όπως αυτή εφαρμόζεται σε διάφορα εκπαιδευτικά και επιστημονικά πλαίσια (διδακτική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε ανώτατα ιδρύματα εκπαίδευσης ή τρεις συναφείς δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων και εμπλοκή στην ανάπτυξη σχετικού εκπαιδευτικού υλικού).

Β) Έκτακτα μέλη
Ένα πρόσωπο μπορεί να γίνει δεκτό ως έκτακτο μέλος της ΕΣΥΟΜ, αν διαθέτει πανεπιστημιακό τίτλο από οποιοδήποτε Ελληνικό ή ισότιμο ξένο Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. σε οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο ή είναι σπουδαστής οποιουδήποτε Τμήματος Ελληνικού ή ισότιμου ξένου Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. που παρέχει σπουδές συναφείς με την συμβουλευτική ψυχολογία και τη συμβουλευτική και έχει ενδιαφέρον για τη συμβουλευτική και τη συμβουλευτική ομηλίκων

Γ) Επίτιμα μέλη
Ένα πρόσωπο μπορεί να γίνει δεκτό ως επίτιμο μέλος της ΕΣΥΟΜ αν έχει επιδείξει εξαιρετική συνεισφορά στους σκοπούς της ανάπτυξης της συμβουλευτικής ψυχολογίας και της συμβουλευτικής ομηλίκων στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό. Τα επίτιμα μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία του 2/3 των μελών.

Μέλη της ΕΣΥΟΜ μπορεί να είναι, επιστήμονες, ερευνητές, ψυχολόγοι, εκπαιδευτικοί και ειδικοί από τους χώρους της εκπαίδευσης, της ψυχολογίας και συναφών ανθρωπιστικών και κοινωνικών γνωστικών πεδίων, με κοινό ενδιαφέρον την προώθηση και την παροχή της γνώσης. Τα μέλη της ΕΣΥΟΜ είναι Έλληνες πολίτες, που μπορεί να διαμένουν και να δραστηριοποιούνται είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, ή αλλοδαποί, που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.

Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΕΣΥΟΜ διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και από τρία μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως και τα τυχόν αναπληρωματικά εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση είναι δε επανεκλέξιμα.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής (3).

Πρόεδρος

Μαρία Μαλικιώση - Λοΐζου

Αντιπρόεδρος

Άννυ Μπενέτου

Γραμματέας

Δωροθέα Λοΐζου

Ταμίας

Μαρία Τσαπάρα

Μέλος

Φωτεινή Λοϊζου

Μέλος

Αγγελική Σουρλαντζή

Μέλος

Γιώργος Σύρακας

Εγγραφή νέου μέλους

Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής και την αποστολή της στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας info@esyom.gr

Για να κατεβάσετε την αίτηση εγγραφής πατήστε εδώ.